مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مجید
نام خانوادگی:گوهری رفعت
پست الکترونیک:nirogah5@yahoo.com
نخصص ها:اخلاق و عرفان ، فلسفه